Cyrek Finances Logo
HomeOfertaBlogKarieraKontakt
Cyrek Finances Logo
HomeOfertaBlogKarieraKontakt
P
21 września 2022 | rok temu | Piotr Pawulski
Księgowość

Jak ocenić kondycję finansową naszej firmy?

Jak ocenić kondycję finansową naszej firmy?

W dzisiejszych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga stałej weryfikacji oraz oceny osiąganych wyników finansowych. Umiejętność wykorzystania odpowiednich informacji pozwala na dokonanie prawidłowej oceny bieżącej działalności, a w konsekwencji na skuteczne zarządzanie firmą. Jednym z narzędzi pozwalających na dokonanie oceny kondycji finansowej firmy jest analiza wskaźnikowa.

Analiza wskaźnikowa jest podstawową metodą wykorzystywaną przy dokonywaniu oceny sytuacji finansowej firmy. Popularność analizy wskaźnikowej wynika z dwóch powodów, z jednej strony dostarcza ona wielu ważnych informacji, a z drugiej strony zrozumienie jej nie przysparza wielu problemów. Jak sama nazwa wskazuje, oparta jest na wykorzystaniu określonych wskaźników.

Zestawienie odpowiednich danych i ich porównanie w czasie umożliwia szybkie ustalenie słabych i mocnych stron finansów firmy. Podstawowym źródłem informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy jest bilans oraz rachunek zysków i strat.

Analiza rentowności

Czym jest analiza wskaźnikowa?

Głównym celem każdego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą jest zapewnienie, aby ta działalność była opłacalna. Rentowność firmy stanowi informację dla właścicieli czy warto inwestować w prowadzoną działalność czy może z niej zrezygnować. Podstawowym warunkiem rentowności firmy jest jej zdolność do generowania zysku, dlatego wartość ta jest najważniejszym elementem każdego ze wskaźników dotyczących analizy rentowności. Do głównych obszarów, które podlegają badaniu podczas przeprowadzania analizy rentowności należą:

  • sprzedaż (ROS)
  • aktywa (ROA)
  • kapitał (ROE)

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) dostarcza informacji na temat relacji pomiędzy zyskiem a przychodem ze sprzedaży. Mówiąc prościej dzięki niemu uzyskamy dane o tym ile zysku przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować z każdej złotówki przychodu.

ROS = zysk netto / sprzedaż netto x 100%

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) dostarcza nam informacji o tym, w jakim stopniu posiadane aktywa są zdolne do generowania zysków. ROA mierzy zatem efektywność zarządzania majątkiem. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepiej firma zarządza swoimi aktywami.

ROA = zysk netto / aktywa ogółem x 100%

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) to informacja o tym, ile zysku przypada na jednostkę kapitału zainwestowanego. Wskaźnik ten jest istotny z punktu widzenia inwestorów, gdyż na jego podstawie można określić wysokość spodziewanych zysków z kapitału zainwestowanego w firmę.

ROE = zysk netto / kapitały własne x 100%

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności określają zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. Jest to kluczowa informacja w kontekście dalszego funkcjonowania podmiotu. Płynność finansowa uwarunkowana jest poziomem aktywów płynnych, czyli podlegających wymianie na gotówkę w krótkim czasie.

wskaźnik płynności = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące

Zaleca się, aby wskaźnik płynności wynosił 1,2-2,0.

Wskaźniki zadłużenia

Przedsiębiorstwo musi również obserwować stopień zadłużenia i zdolność do jego obsługi. W tym pomagają właśnie wskaźniki zadłużenia, przede wszystkim wskaźnik ogólnego zadłużenia. Dostarcza on informacji w jakim stopniu majątek firmy jest finansowany przez kapitał obcy. Zgodnie ze standardami powinien on wynosić 57-56%.

wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Inne wskaźniki

Analiza wskaźnikowa to bardzo obszerny temat. W tym artykule poruszyliśmy jedynie najważniejsze i najbardziej podstawowe wskaźniki, które ułatwiają ocenę kondycji finansowej firmy. Trzeba się jednak liczyć z tym, że warto monitorować również inne wskaźniki. Jeżeli tego typu działania wydają nam się trudne, warto zlecić analizę wskaźnikową dobremu biuru rachunkowemu.

S
 
arrow_up
Dzięki, że wpadłeś/aś
WRÓĆ NA GÓRĘ
Blog
Biuro rachunkowe Cyrek Finance Sp. z o.o. | Łódzka 4/6 | 95-100 Zgierz
Facebook